วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ภาษาและเทคโนโลยีความเป็นครู

ปัจุบันมีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีและภาษาที่ไร้พรมแดน การศึกษาวิชาภาษาและเทคโนโลยีความเป็นครูข้าพเจ้าคิดมีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการพัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งครูในยุคปัจจุบันควรเป็นรู้และปฎิบัติเป็น
การสื่อสารด้านเทคโนโลยีเปรียบเสมือนที่จะช่วยให้ครูผู้สอนและตัวผู้เรียนประสบกับความสำเร็จได้เป็นอย่างดี เพราะการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้สามารถสอดแทรกทั้งรูปภาพ เสียงให้ปรากฎได้เด่นชัดเจนทำให้การเรียนการสอนของครูในปัจจุบันเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับสำหรับตัวผู้เรียน

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ภาษาญี่ปู่น

อะ อิ อึ

ภาษาและเทคโนโลยี

การศึกษากรณีรายบุคคล